Přehled předmětů

Biologie

V biologii a somatologii je hlavní důraz kladen nejen na znalosti jednotlivých pojmů a poznatků, ale také na schopnost tyto poznatky používat pro řešení jednoduchých biologických problémů. Samozřejmým předpokladem je volba obsahové náročnosti těch témat, které jsou pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek a studium výše zmíněných oborů nejvýznamnější.

Chemie

V chemii vycházíme z těch oblastí učiva, které jsou nezbytným předpokladem nejen pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky, ale rovněž pro úspěšné pokračování ve studiu chemie a biochemie ve výše zmíněných studijních programech. Za zcela zásadní je považována příprava účastníků semináře na přehledné a pokud možno nejrychlejší řešení nejrůznějších typů chemických výpočtů.

Fyzika

Ve fyzice jsou jednotlivé bloky kurzu svým obsahem zaměřeny nejen na dílčí faktografii, ale rovněž na fyzikální, matematické a logické myšlení, které je nezbytné pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky. Obsahová náročnost jednotlivých tematických okruhů bude opět odpovídat jejich významem pro dané studium a úspěšné vykonání testu přijímacích zkoušek.